ระบบบริการการศึกษา

หน้าแรก 》ภาพกิจกรรม 》ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Business Plan โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น  


ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Business Plan โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น  ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม