ระบบบริการการศึกษา

กิจกรรมคณะ/ภาพกิจกรรม

รวมภาพกิจกรรมของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

จัดการแถลงข่าวและประชุมทีมจับสลากแบ่งสายการเเข่งขันฟุตบอลชาย

พิธีเปิดศูนย์จีนศึกษา

ค่ายครูสู่ชนนบท พี่สอนน้อง ครั้งที่ 14 คณะครุศาสตร์ ณ บ.หนองโก ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

โครงการ KM จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์ชีพครู

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1-2561

ครุมุฑิตาจิต 2561

กิจกรรม“เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561”

การพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ยุคศตวรรษที่ 21

พิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

ราชภัฏพร้อมพลี เทิดบารมีทั่วหล้า

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 6/2561

พิธีไหว้ครู คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 256

โครงการสำนึกรักบ้านเกิด โดยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่น 92

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่น 91

โครงการพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 22 มิถุนายน 2561

โครงการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยสำหรับคณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ วันที่ 19 มิถุนายน 2561

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่น 88

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2561 วันที่ 18 มิถุนายน 2561

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ ตรวจเยี่ยมชม การผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่น 90

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่น 89

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่น 87 วันที่ 1