ระบบบริการการศึกษา

กิจกรรมคณะ/ภาพกิจกรรม

รวมภาพกิจกรรมของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

พิธีไหว้ครู คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 256

โครงการสำนึกรักบ้านเกิด โดยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่น 92

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่น 91

โครงการพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 22 มิถุนายน 2561

โครงการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยสำหรับคณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ วันที่ 19 มิถุนายน 2561

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2561 วันที่ 18 มิถุนายน 2561

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่น 90

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่น 89

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่น 88

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ ตรวจเยี่ยมชม การผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่น 87 วันที่ 1

การงานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่น 86 วันที่ 24-27 เมษายน 2561

โครงการจัดทำ มคอ.3 มคอ.5และการทวนสอบผลสำฤทธิ์ของนักศึกษา วันที่ 23 เมษายน 2561

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย วันที่ 20 เมษายน 2561

โครงการการจัดการความรู้สู่คุณภาพ QA-KM DAY 2018

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ "การเขียนบทความวิชาการและการขอเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ ผศ.ดร." วันที่ 27-30 มีนาคม 2561

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่น 85 วันที่ 20-23 มีนาคม 2565

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่น 82 วันที่ 19-22 ธันวาคม 2560

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คบ.5 ปี วันที่ 2 มีนาคม 2561

วันครู 2561 “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” วันที่ 16 มกราคม 2561

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่น 84 วันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2561

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 81

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่น 83 วันที่ 23-26 มกราคม 2561

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่น 80 วันที่ 17-20 ตุลาคม 2560