ระบบบริการการศึกษา

กิจกรรมคณะ/ภาพกิจกรรม

รวมภาพกิจกรรมของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กับ โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาชีพครูวิชา

การบรรยายพิเศษ ในโครงการหลักสูตรพัฒนาครู 4 ปี อิงสมรรถนะ

อบรมการเขียนโครงการเพื่อการบริหารงบประมานตามแผนยุทธศาสตร์

วันครู 2562

สัมมนากลางภาค 2562

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

จัดการแถลงข่าวและประชุมทีมจับสลากแบ่งสายการเเข่งขันฟุตบอลชาย

พิธีเปิดศูนย์จีนศึกษา

ค่ายครูสู่ชนนบท พี่สอนน้อง ครั้งที่ 14 คณะครุศาสตร์ ณ บ.หนองโก ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

โครงการ KM จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์ชีพครู

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1-2561

ครุมุฑิตาจิต 2561

กิจกรรม“เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561”

การพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ยุคศตวรรษที่ 21

พิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

ราชภัฏพร้อมพลี เทิดบารมีทั่วหล้า

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 6/2561

พิธีไหว้ครู คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 256

โครงการพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 22 มิถุนายน 2561

โครงการสำนึกรักบ้านเกิด โดยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา

โครงการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยสำหรับคณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ วันที่ 19 มิถุนายน 2561

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่น 92

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2561 วันที่ 18 มิถุนายน 2561

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่น 91

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่น 90