ระบบบริการการศึกษา
รูป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ท. ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม (คณบดีคณะครุศาสตร์)
สถานที่ทำการ : อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ZIP Code : 44000
สายตรง โทร. 08-5306-6603
http://edurmu.org
การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก