ระบบบริการการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561

เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (5 ปี) ชั้นปีที่ 1


สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 ให้มา รายงานตัวในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องวิชาการ อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


Nature