ระบบบริการการศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 (TCAS รอบที่ 5)

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


วัน/เวลา/สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ห้องสอบ สามารถดูได้ที่ประกาศหน้าห้องวิชาการ อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


สาขาวิชาประถมศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 (TCAS รอบที่ 5)

#ชื่อนามสกุล
1 นายอนันตพงษ์ เถาว์ชาลี
2 นางสาวณัฐมน สามหมอ
3 นางสาวกิติยา ตะวัน
4 นางสาวพงศ์พัชรา เถื่อนสมบัติ
5 นางสาวถนอมวรรณ ไชยวิเศษ
6 นางสาวศุภนิดา สูนทอง
7 นางสาวธิดารัตน์ ช่อรักษ์
8 นางสาวกวีชล ภูแก้ว
9 นายปิติกร พรไตร
10 นางสาวแพรวิตรา ทองผา
11 นางสาวชยาภรณ์ คำสิงห์
12 นางสาวสุจิตตรา ต้นกัลยา
13 นางสาววริศรา โสมาบุตร
14 นางสาวศิริวรรณ วงษ์อาจ
15 นางสาวเกศกมล ภูวนารถ
16 นางสาวสุภาพร สีลาโชติ
17 นายอิทธิกร จันทราศรี
18 นางสาวบุศราวดี คำปลิว
19 นางสาวสุทราทิพย์ ทองเงา
20 นางสาวกัลยารัตน์ ขอสูงเนิน
21 นางสาวพรสวรรค์ บุดดีเหมือน
22 นางสาวชลิตา เพชรชรินพันธ์
23 นายธงชัย คำสีแก้ว
24 นางสาวชนากานต์ อ่อนบัวขาว
25 นายจิรานุวัฒน์ แสนวิชัย
26 นางสาววิชุอร ภิบาลสิงห์
27 นายจิรภัทร สานุสัตย์
28 นางสาวบุญญาภรณ์ วันดี
29 นางสาวณภัสสรณ์ จูมแพงจารุพงศ์

 

สาขาวิชาสังคมศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 (TCAS รอบที่ 5)

#ชื่อนามสกุล
1 นายปิยะภูมิ แสนเย็น
2 นางสาวศุภกานต์ ปัญญะศรี
3 นางสาวปรียารัตน์ จีระออน
4 นางสาวพิชยา เรียมทอง
5 นางสาวศศิกานต์ หิตะชาติ
6 นางสาวณัฎฐณิชา สาริกา
7 นางสาวณัฐพร ปะนัดถา
8 นายกุลธนิต ปามุทา
9 จิรวัฒน์ เสียงเพชร