ระบบบริการการศึกษา

เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 5

รับสมัคร 18 - 24 กรกฎาคม 2561

"โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" ปีการศึกษา 2561

เพื่อเข้าศึกษาใน สาขาวิชาประถมศึกษา และ สาขาวิชาสังคมศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 30 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

     1. ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2560

     2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ไม่รวม O-NET)

     3. มีผลการทดสอบ O-NET หรือ VNET ประจำปีการศึกษา 2560

     4. มีผลการทดสอบ GAT และ PAT5 ประจำปีการศึกษา 2561

     5. มีภูมิลำเนาของตนเอง หรือ บิดา หรือมารดา นับถึงวันที่สมัครต้องอยู่ในภูมิลำเนานั้นเกิน 2 ปี รวมถึงต้องมีภูมิลำเนาตรงกับเขตพื้นที่ที่รับสมัคร


 

แผนรองรับนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561

เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี 5 ปี เพิ่มเติม (TCAS รอบ 5)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สาขาวิชาจังหวัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่จำนวนอัตรา
ประถมศึกษา ขอนแก่น สพฐ. สพป.ขอนแก่น เขต 1 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2 3
สพป.ขอนแก่น เขต 3 1
สพป.ขอนแก่น เขต 4 7
สพป.ขอนแก่น เขต 5 5
มหาสารคาม สพฐ. สพป.มหาสารคาม เขต 1 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1
สังคมศึกษา มหาสารคาม สพฐ. สพป.มหาสารคาม เขต 3 2
ศรีสะเกษ สพฐ. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 1
สพม.28 ศรีสะเกษ 1
รวม 30

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม