ระบบบริการการศึกษา

ตารางห้องสอบสัมภาษณ์ครูคืนถิ่นปีการศึกษา ๒๕๖๐ ชั้นปีที่ ๑ - ๓

วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สาขาวิชาห้องสอบสัมภาษณ์
๑. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ
๒. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ณ อาคาร ๑ "อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร" ห้อง ๓๐๗
๓. สาขาวิชาภาษาไทย ณ อาคาร ๑ "อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร" ห้อง ๒๐๓
๔. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาไทย ณ อาคาร ๑๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ชั้น ๓
๕. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ อาคาร ๗ คณะครุศาสตร์ ห้อง ๗๒๕
๖. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ณ อาคาร ๑ "อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร" ห้อง ๓๐๙
๗. สาขาวิชาฟิสิกส์ ณ อาคาร ๑ "อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร" ห้อง ๓๐๓
๘. สาขาวิชาเคมี ณ อาคาร ๑ "อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร" ห้อง ๔๐๗
๙. สาขาวิชาชีววิทยา ณ อาคาร ๑ "อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร" ห้อง ๓๐๘
๑๐. สาขาวิชาพลศึกษา ณ อาคาร ๑ "อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร" ห้อง ๑๐๘
๑๑. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ณ อาคาร ๘ คณะครุศาสตร์ ห้อง ๘๒๓
๑๒. สาขาวิชาดนตรีศึกษา ณ อาคาร ๑ "อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร" ห้อง ๑๑๑
๑๓. สาขาวิชาสังคมศึกษา ณ อาคาร ๑ "อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร" ห้อง ๒๐๗
๑๔. สาขาวิชาการประถมศึกษา ณ อาคาร ๑๗ ตึกวิริยะ ห้อง ๑๗๑๑
๑๕. สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-คอมพิวเตอร์ศึกษา ณ อาคาร ๗ คณะครุศาสตร์ ห้องพักสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว- คอมพิวเตอร์ศึกษา
๑๖. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ณ อาคาร ๗ ห้องพักสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
หมายเหตุ***นักศึกษาที่ไม่มาสัมภาษณ์ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์
#รายการดาวน์โหลด
1 รายชื่อ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ครูคืนถิ่น) ไฟล์ Excel คลิก
2 รายชื่อ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ครูคืนถิ่น) ไฟล์ Excel คลิก
3 รายชื่อ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ครูคืนถิ่น) ไฟล์ Excel คลิก