ระบบบริการการศึกษา
Cinque Terre

 

โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร


ข้าราชการครูสามารถ Booking (แสดงความต้องการพัฒนาตนเองในหลักสูตรที่สนใจ)

โดยเข้า Booking ผ่านคอมพิวเตอร์ที่ http://training.obec.go.th หรือ ผ่าน Application ในระบบ iOS และ Android ชื่อ Training Obec

อ่านแนวทางการปฏิบัติงานได้ที่ http://hrd.obec.go.th/ หรือ https://www.facebook.com/teacherhrd/

 

สามารถค้นหาข้อมูลหลักสูตร ได้จาก


ฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง (คลิก!!!)

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่…..


ฝ่ายพัฒนานักศึกษา บริการวิชาการ และวิจัย (งานบริการวิชาการ)

อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร (อาคาร 1) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เจ้าหน้าที่ประสานงาน นางสาวนิภาพร รักภักดี โทร 080-4018388
อ.ดร.อุบลวรรณ กิจคณะ โทร 086-2541194