ระบบบริการการศึกษา

*** กรุณาอ่านรายละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอน ***

กำหนดการ

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หลักสูตรการพัฒนากำหนดการพัฒนาจำนวนรับสมัครประกาศรายชื่อ
ครูชำนาญการพิเศษ (รุ่นที่ 83) วันที่ 23 ถึง 26 มกราคม 2561 เปิดรับสมัครวันที่ 8-22 มกราคม 2561 เปิดรับสมัครจำนวน 90 คน ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
(เต็มแล้ว)

ก่อนทำการชำระค่าลงทะเบียน ให้ประสานเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0980963020

-พิธีเปิด-ปิด ห้องประชุมใหญ่ อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร คณะครุศาสตร์ มรม.

-ห้องอบรม ชั้น 2 (208, 209) อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร คณะครุศาสตร์ มรม.

***หมายเหตุ

1. หากผู้เข้าอบรมไม่ถึง 30 คน ผู้จัดขอเลื่อนการอบรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
2. ผู้ที่จะอบรมครูชำนาญการพิเศษจะต้องเป็นครูชำนาญการมาแล้ว 1 ปี ขึ้นไป
3. กรณีต่อไปนี้ ไม่สามารถขอเงินคืนได้
-คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด
-เป็นบุคคลที่มีรายชื่อเข้ารับการพัฒนาฯ แล้ว ไม่เข้ารับการพัฒนาในวันและเวลาที่กำหนด โดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า

 

ขั้นตอนการเข้ารับการพัฒนา

1. ผู้สมัครยื่นคำขอเข้ารับการพัฒนาที่ต้นสังกัด (สพป. /สพม.) [แบบคำขอ]
2. ต้นสังกัดนำส่งรายชื่อผู้ขอเข้ารับการพัฒนาถึง คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยส่งได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
► ทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
► ทางโทรสาร : 043-713206
3. สำหรับการชำระค่าสมัครท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี "เงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม" เลขที่บัญชี 409-1-63904-6 พร้อมนำหลักฐานการชำระเงินติดที่เอกสาร [ใบยืนยันเข้าร่วมพัฒนา] และนำส่งใบยืนยันเข้าร่วมพัฒนาให้ผู้จัดโครงการทางอีเมล์หรือทางโทรสาร ภายใน 2 วันทำการหลังจากการชำระเงินแล้ว และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมื่อได้รับใบยืนยันเข้าร่วมพัฒนาจากผู้สมัครแล้วเท่านั้น

***หมายเหตุ หมดเขตรับชำระเงินภายในวันที่ 22 มกราคม 2561 เท่านั้น***

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเตรียม

1. จัดทำใบกิจกรรมการศึกษาด้วยตนเองตามวิทยฐานะที่สมัครเข้ารับการพัฒนา และนำส่งให้วิทยากรในวันแรกของการเข้ารับการพัฒนา (ไม่น้อยกว่า 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมบรรณานุกรม) รายละเอียดดังนี้
ใบกิจกรรมศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
► ครูชำนาญการพิเศษ (คลิก)
► ครูเชี่ยวชาญ (คลิก)
► รอง ผอ./ ผอ. ชำนาญการพิเศษ (คลิก)
► รอง ผอ./ ผอ. เชี่ยวชาญ (คลิก)
2. นำรูป 1 นิ้ว 1 แผ่น มาติดทะเบียนประวัติในวันแรกของการพัฒนา

ติดต่อประสาน

หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อ (ในวันและเวลาราชการเท่าั้น)
เจ้าหน้าที่ คุณปิยะลักษณ์ แสนคำ : 098-096-3020, 093-542-2460

ติดต่อที่พัก

โรงแรมสวนวรุณ (ติดกับม.ราชภัฏมหาสารคาม) 061-0374890
โรงแรมตักสิลา 043-719915 และ คุณวุท 089-5756528
โรงแรมวสุ 043-740888 และ โรงแรมเทียนจันทร์ 062-4632424/ 093-5407373