ระบบบริการการศึกษา

☆ ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ ☆


04 พ.ค. 60 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ 23 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
06 มี.ค. 60 ประการคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาประเภทคณาจารย์ ประจำคณะครุศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภา ประเภทคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์แทนตำแหน่งที่ว่าง
25 ม.ค. 60 รับสมัครเข้าเรียนครู สควค. 2560
07 พ.ย. 59 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาซื้อซอฟต์แวร์จัดการระบบการเรียนการสอน พร้อมติดตั้ง
07 พ.ย. 59 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาซื้อชุดควบคุมการนำเสนอผู้เรียน พร้อมติดตั้ง
26 พ.ค. 59 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรคณะครุศาสตร์
25 ก.พ. 59 การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่3 ประเภท Super Premium ประจำปีการศึกษา 2559
20 ก.ค. 58 รายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา (ปรับปรุงล่าสุด พ.ค.58)
15 ก.ค. 58 ข้อมูลการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการศึกษา ประจำปี 2558
30 มิ.ย. 58 การประชาสัมพันธ์ข่าวจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2558

 
EDU LINK

คณบดีคณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ท.ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม

คณะครุศาสตร์เป็นศูนย์กลางนำการปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครู ของประเทศให้เป็นต้นแบบของครูในศตวรรษที่ ๒๑ และมีองค์ความรู้ในการชี้นำการพัฒนา และแก้ปัญหาการศึกษา ของท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ

คณะผู้บริหาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

บริการมหาวิทยาลัย

 

  • เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
  • ระบบบริการการศึกษา
  • ระบบประเมินผลการเรียนการสอน (ประเมินอาจารย์ผู้สอน)
  • ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • ตราสัญลักษณ์คณะครุศาสตร์ [โลโก้บ้านของครู]

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 2 และ ฉบับ 3

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ ทุน สควค.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ

Play video
Black Ribbon