ระบบบริการการศึกษา

14 ก.ย. 60 ประกาศ โครงการ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 79
05 ก.ย. 60 สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม 9 มาตรฐานทุกรุ่น สามารถติดต่อขอรับวุฒิบัตรการเข้าอบรมได้ที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา บริการวิชาการเเละวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตั้งเเต่วันนี้เป็นต้นไป หรือติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่ คุณปิยะลักษณ์ แสนคำ โทร 0980963020
23 ส.ค. 60 แบบสำรวจการใช้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ของอาจารย์ผู้สอนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
23 ส.ค. 60 แบบสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของทักษะและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
16 ส.ค. 60 ประกาศสำหรับข้าราชการครู ผู้มีความประสงค์จะเข้าร่วมพัฒนาตนเองในโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ และ ครูเชี่ยวชาญ เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบและขั้นตอนการลงทะเบียนรับสมัคร ดังนั้น จะเริ่มดำเนินการจัดโครงการได้ในช่วงเดือน กันยายน 2560 และจะประชาสัมพันธ์แจ้งรายละเอียดการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.edurmu.org ต่อไป
10 ส.ค. 60สำหรับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเท่านั้น ประกาศ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ สำหรับ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ
06 มิ.ย. 60ประกาศให้ผู้เข้าอบรม 9 มาตรฐานมารับวุฒิบัตร ตามรุ่นการอบรม
03 มิ.ย. 60 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 76 สามารถดาวน์โหลดภาพการรับวุฒิบัตร


06 มี.ค. 60ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาประเภทคณาจารย์ ประจำคณะครุศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภา ประเภทคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์แทนตำแหน่งที่ว่าง
25 ม.ค. 60รับสมัครเข้าเรียนครู สควค. 2560
07 พ.ย. 59ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาซื้อซอฟต์แวร์จัดการระบบการเรียนการสอน พร้อมติดตั้ง
07 พ.ย. 59ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาซื้อชุดควบคุมการนำเสนอผู้เรียน พร้อมติดตั้ง
26 พ.ค. 59ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรคณะครุศาสตร์
25 ก.พ. 59การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่3 ประเภท Super Premium ประจำปีการศึกษา 2559
20 ก.ค. 58รายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา (ปรับปรุงล่าสุด พ.ค.58)
15 ก.ค. 58ข้อมูลการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการศึกษา ประจำปี 2558
30 มิ.ย. 58การประชาสัมพันธ์ข่าวจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2558

EDU LINK

ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิจัย

 

02 ก.ค. 60 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีการศึกษา 2561…
02 ก.ค. 60 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยประเภทบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561…
02 ก.ค. 60 สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
02 ก.ค. 60 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัย การประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 7-8 ธันวาคม 2560 
02 ก.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2560
02 ก.ค. 60 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13 ในวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
02 ก.ค. 60 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (3rd TECHCON 2017 & 1st ITECH 2017) วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560
02 ก.ค. 60 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
02 ก.ค. 60 มาตรฐานการวิจัย

 
 

02 ก.ค. 60 สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
02 ก.ค. 60 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัย การประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 7-8 ธันวาคม 2560 
02 ก.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2560
02 ก.ค. 60 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13 ในวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
02 ก.ค. 60 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (3rd TECHCON 2017 & 1st ITECH 2017) วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560

คณบดีคณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ท.ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม

คณะครุศาสตร์เป็นศูนย์กลางนำการปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครู ของประเทศให้เป็นต้นแบบของครูในศตวรรษที่ ๒๑ และมีองค์ความรู้ในการชี้นำการพัฒนา และแก้ปัญหาการศึกษา ของท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ

คณะผู้บริหาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

บริการมหาวิทยาลัย

 

  • เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
  • ระบบบริการการศึกษา
  • ระบบประเมินผลการเรียนการสอน (ประเมินอาจารย์ผู้สอน)
  • ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • ตราสัญลักษณ์คณะครุศาสตร์ [โลโก้บ้านของครู]

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 2 และ ฉบับ 3

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ ทุน สควค.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ

Play video
Black Ribbon